Όροι & προϋποθέσεις Instagram Διαγωνισμού SUUNTO 3 FITNESS Black

Μεγάλος διαγωνισμός από το κοσμηματοπωλείο Τζομπανάκης κερδίσετε ένα smart watch SUUNTO 3 FITNESS Black SS050018000 αξίας 200€

Όροι & προϋποθέσεις Instagram Διαγωνισμού

Η εταιρία με την επωνυμία «κοσμηματοπωλείο Ιωάννης Τζομπανάκης» (καλούμενη εφεξής το «κοσμηματοπωλείο»), που εδρεύει στα Χανιά, στην οδό Κριάρη 2, Χανιά, διοργανώνει διαγωνισμό (καλούμενο εφεξής ο «Διαγωνισμός»), με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»).

Η Διοργανώτρια έχει δημιουργήσει επίσημο λογαριασμό στο κοινωνικό δίκτυό Instagram. Ως εκ τούτου, ο διαγωνισμός θα φιλοξενηθεί στην παραπάνω πλατφόρμα, την οποία ο κάθε συμμετέχων μπορεί να βρει στην παρακάτω διεύθυνση: https://www.instagram.com/i.tzompanakis/ 

Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από τις 19/11/2018 και ώρα 22:00 ως και τις 19/12/2018 και ώρα 17:00.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Διευκρινίζεται ότι το Instagram δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.

Για τη συμμετοχή, δεν απαιτείται αγορά προϊόντος. Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, ο χρήστης θα μπορεί να συμμετάσχει με τον παρακάτω τρόπο:

Στον Instagram λογαριασμό του κοσμηματοπωλείου, θα αναρτηθεί post στο οποίο ο χρήστης θα πρέπει

(α) να έχει κάνει follow το κοσμηματοπωλείο,

(β) like στο συγκεκριμένο post και

(γ) να κάνει tag όσους φίλους θέλει στο συγκεκριμένο post.

Δεν γίνονται δεκτές απαντήσεις υβριστικές, προσβλητικές και γενικά αντίθετες στο νόμο και στα χρηστά συναλλακτικά ήθη.

Κάθε προφίλ χρήστη μπορεί να συμμετέχει μόνο μία (1) φορά στο διαγωνισμό και κάθε tag που κάνει είναι μια συμμετοχή στο διαγωνισμό, όσους πιο πολλούς κάνει τόσο περισσότερες συμμετοχές έχει.

Π.χ. αν κάνεις tag 5 φίλους έχεις 5 συμμετοχές

Το δώρο του διαγωνισμού είναι ένα (1) smart watch SUUNTO 3 FITNESS Black SS050018000 αξίας 200€

Θα ανακηρυχτεί συνολικά ένας (1) νικητής.

Ο νικητής θα ανακηρυχθεί κατόπιν κλήρωσης από ηλεκτρονικά συστήματα που εξασφαλίζουν ότι δεν υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση σε αυτή.

Η κλήρωση θα γίνει στις 20/12/2018 και ώρα 18:00 στο κοσμηματοπωλείο μεταξύ των εγκύρως συμμετεχόντων.

Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, το κοσμηματοπωλείο διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής με προηγούμενη ανακοίνωσή της.

Η επικοινωνία με τους νικητές θα γίνει μέσω Instagram με σχόλιο κάτω από την απάντηση του και προσωπικό μήνυμα.

Αν ο νικητής δεν ανταποκριθεί σε διάστημα τεσσάρων (4) ημερών μετά την κλήρωση (24/12/2018 και ώρα 18:00), το κοσμηματοπωλείο θα επικοινωνήσει με τον πρώτο (1ο) επιλαχόντα.

Αν ο πρώτος (1ος) επιλαχών δεν ανταποκριθεί σε διάστημα τεσσάρων (4) ημερών (28/12/2018 και ώρα 18:00), το κοσμηματοπωλείο θα επικοινωνήσει με τον επόμενο επιλαχόντα.

Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή με κανέναν από τους επιλαχόντες, τότε το Δώρο θα ΑΚΥΡΩΘΕΙ.

Κατά την ηλεκτρονική επικοινωνία θα ζητούνται από το νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητής τηλεφωνίας) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του Δώρου.

Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή.

Το κοσμηματοπωλείο δε φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε έχει σχέση με το παραπάνω δώρο, εκτός της παράδοσης στο νικητή.

Το δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει και ευρίσκεται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λ.π., έναντι του κοσμηματοπωλείου.

Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το κοσμηματοπωλείο για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με το δώρο του διαγωνισμού.

Περαιτέρω, το κοσμηματοπωλείο δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Το κοσμηματοπωλείο απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης δώρου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό

Το κοσμηματοπωλείο διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα και να δημοσιεύει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στους Δικτυακούς της Τόπους, σε οποιοδήποτε έντυπό της, καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του Δώρου κ.λ.π.

Κάθε νικητής με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.

Με επιφύλαξη των παραπάνω οριζόμενων, άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί το κοσμηματοπωλείο να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου, ή να το ανακαλέσει.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από το κοσμηματοπωλείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 με σκοπό και στα πλαίσια της διενέργειας του διαγωνισμού.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά αυτοδικαίως και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω χρέωση ή διαδικασία.

Οποιοσδήποτε δε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παράδοσης και παραλαβής των δώρων, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

α. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο δεν υπογράψει τη σχετική δήλωση παραλαβής και αποδοχής δώρου,

β. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

https://www.instagram.com/p/BqYC56lgh-v/